Konkurs na zagospodarowanie terenów przy Dworcu PKP i Dworcu Autobusowym w Kołobrzegu

Głównym założeniem koncepcji jest stworzenie węzła integrującego różne środki transportu, tak aby odległość między poszczególnymi puntami przesiadkowymi była jak najmniejsza.

Węzeł łączy w sobie wszystkie środki komunikacji jak kolej, autobusy i busy o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, komunikacje miejską, postój taxi, Kiss&Ride, Bike&Ride, a także bliski dostęp do parkingu Park&Ride.

Idea zakłada wykonanie nowego łącznika z pełną dostępnością dla pieszych i ruchu rowerowego otwierającego się na plac przydworcowy, łączącego dwie dzielnice oraz obsługującego węzeł. Łącznik będzie również będzie również pełnił funkcję komunikacyjną parkingu Park&Ride utworzonego na placu między torami, a dworcem. Nadane mu funkcje i lokalizacja w dużym stopniu aktywizują jego

przestrzeń, co jest uzasadnieniem dla zaprojektowanej w nim niewielkiej galerii handlowej przydworcowej. Obecna kładka piesza nad torami zostanie zachowana, a w przestrzeni między węzłem a kładką została utworzona promenada otoczona usługami o różnym charakterze i skali, oraz miejscami spotkań i odpoczynku. Plac przydworcowy został zaprojektowany w duchu minimalizmu, akcentując

jednocześnie utworzone w centralnej jego części Muzeum Schronów Wojennych. Stanowi ono adaptację istniejącego schronu przeciwlotniczego z czasów II wojny światowej. Od wschodniej strony plac zamyka nowo utworzony obiekt z funkcją kulturalną. Utworzona została nowa droga wzdłuż torów od ul. Okopowej do Ul. Ogrodowej. Przy jej wschodniej części utworzone zostało centrum sportowe wraz z zapleczem usług oraz dodatkową funkcją hotelową.

Ważnym elementem koncepcji jest zwiększenie terenów zielonych w obszarze objętym opracowaniem poprzez dodatkowe szpalery drzew pełniących funkcję izolacyjna jak również elementy zieleni służące podniesieniu jakości otrzymanych przestrzeni jak i rekreacji.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie koncepcji była chęć dobrej integracji z otaczającą tkanką zabudowy. Poprzez kontynuacje linii zabudowy, analizę widokową oraz dostosowanie się do wysokości sąsiednich budynków oraz projektowanie w myśl zrównoważonego rozwoju, udało się uzyskać przestrzeń spójną i harmonijną.